SAVANNAH I, 100 x 150 cm, C-Print/Diasec, 2006
SAVANNAH I, 100 x 150 cm, C-Print/Diasec, 2006

SAVANNAH I, 100 x 150 cm, C-Print/Diasec, 2006
SAVANNAH II, 100 x 150 cm, C-Print/Diasec, 2006
SAVANNAH III, 100 x 150 cm, C-Print/Diasec, 2006
SAVANNAH IV, 100 x 150 cm, C-Print/Diasec, 2006
SAVANNAH V, 100 x 150 cm, C-Print/Diasec, 2006
SAVANNAH VI, 100 x 150 cm, C-Print/Diasec, 2006